top of page
  • TyPlusIT instagram
  • TyPlusIT facebook
logo typlusit cervene.png

VR vo vzdelávaní

Využitie virtuálnej reality

pre inovatívne vzdelávanie

odborných predmetov

oculus headset_edited.png

Ciele projektu

  • Cieľom projektu je umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality (VR) v inovatívnom vzdelávaní odborných predmetov, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a umožniť im využiť tieto technológie priamo vo vyučovaní. 

  • V rámci projektu budú pripravené nové vzdelávacie metodiky, vyškolení učitelia a s použitím zakúpenej technológie VR aj odskúšané vzdelávanie v reálnom prostredí na SPŠ v Snine. Následne na základe získaných skúseností chce žiadateľ prezentovať výstupy (best-practice) na partnerských odborných školách v regióne východného Slovenska (Michalovce, Bardejov a Košice).

Aktivity projektu

  • Aktivita 1: Zavedenie VR do vzdelávania na SPŠ Snina (zavedenie technológie VR do existujúceho vzdelávania - vytvorenie 3 samostatných obsahových celkov tak, aby boli presahovo využiteľné v rámci predmetov i v rámci jednotlivých odborov na škole).

  • Aktivita 2: Diseminácia a šírenie best-practice z využitia VR (zvýšenie informovanosti o možnostiach využitia VR na partnerských školách)

  • Aktivita 3: Publicita projektu

oculus controllers.jpg
logo VSE nadacia_edited.png

Údaje o projekte

Projekt je financovaný Nadáciou VSE,

v rámci grantového programu

Podpora malých inovácii 2022: digitalizácia

 

Celkový rozpočet: 7 350 €, výška dotácie: 6 615 €

Realizácia: február 2023 - október 2023

​BUĎ AJ TY SÚČASŤOU IT

Sapiente | občianske združenie

Jarná 1164/13, 04001 Košice | +421 948 315 262 | info@typlusit.sk | www.sapiente.sk

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja

kód projektu: 314011L929

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. www.esf.gov.sk | www.reformuj.sk

logo efektivna verejna sprava.png
logo eu socialny fond.png
logo sapiente.jpg
  • TyPlusIT instagram
  • TyPlusIT facebook
bottom of page