Implementačné opatrenia

Katalóg aktivít

Konkrétne odporúčania pre strategickú kategóriu Q – Vyššia kvalitatívna úroveň vzdelávania

Implementačné odporúčania pre Košický samosprávny kraj

Implementačné odporúčania pre Mesto Košice

Implementačné odporúčania pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Podmienky použitia (licencia)

Na výstupy projektu ako dielo (dokumenty uvedené v časti Pripravené materiály, vyššie) sa vzťahuje licencia CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs) a, pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ich:

  • šíriť (rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte),
  • upraviť (pozmeňovať, meniť, využiť pôvodné dielo pre akýkoľvek účel, aj komerčný),

za týchto podmienok:

  • uviesť pôvod (povinnosť uviesť údaje o autorovi, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť vykonané zmeny. To je možné dosiahnuť akýmkoľvek rozumným spôsobom, nie však spôsobom, ktorý by naznačoval, že poskytovateľ licencie schvaľuje, alebo podporuje spôsob použitia diela),
  • zachovať licenciu (pokiaľ je toto dielo upravené, pozmenené, alebo bude na neho nadväzované, odvodené dielo musí byť šírené pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo),
  • žiadne ďalšie obmedzenia (nie je možné použiť žiadne právne obmedzenia, alebo účinné technické prostriedky, ktorý obmedzovali ostatných v možnostiach poskytnutých touto licenciou).

Ako uviesť autora:

  • Autora je potrebné uviesť v tvare: “Zdroj: OZ Sapiente, learnitke.sapiente.sk

Tieto podmienky vychádzajú z licencie CC BY-SA 4.0 a sú doplnené o časť “Ako uviesť autora”.

 

Sprístupnenie editovateľnej verzie výstupov

Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj ich editovateľnú verziu vo formáte Microsoft Word. Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.