Houston, máme problém. Alebo ako ďalej s IT v Košiciach?

V Košiciach pred viac ako desaťročím príchodom viacerých IT spoločností vzniklo nové silné odvetvie. Práve príchod spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá v Košiciach založila svoju pobočku a v súčasnosti zamestnáva viac ako 4.000 zamestnancov, bol veľkým míľnikom pre rozvoj tohto odvetvia. Momentálne v metropole východu pôsobí niekoľko desiatok IT spoločností a spolu zamestnávajú viac ako 10 000 IT špecialistov. Vyzerá to na úspešný príbeh. Avšak v posledných rokoch zamestnávatelia z tohoto sektoru upozorňujú na dôležitý, z ich pohľadu možno až existenčný fakt. Tým je vyčerpanie pracovného trhu. Z niekoľkých stoviek absolventov technických smerov, ktorí ročne opustia školské lavice, takmer polovica odchádza za prácou do Bratislavy, Čiech alebo na západ. Nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily firmy “strácajú” konkurenčnú výhodu. Ako ďalej? Pýtajú sa mnohí odborníci v meste a odpoveď nie je jednoduchá. Na túto situáciu reflektuje aj projekt LearnIT.ke (TyPlusIT), ktorý sa zameriava na tvorbu verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja a primárne mesta Košice.

Oslovili sme projektovú manažérku projektu, pani Zuzanu Fedákovú, ktorá nám o projekte “prezradila” množstvo zaujímavých informácií. 

Ako by ste predstavili projekt a kto za ním stojí? 

Za projektom LearnIT.ke stojí naše občianske združenie Sapiente, ktoré sa zameriava na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva. Chceme prispieť k rozvoju modernej spoločnosti a to bol dôvod, prečo sme sa pustili do tohto projektu.

Na základe našich dlhoročných skúsenosti sme identifikovali niekoľko závažných zistení v regióne Košického kraja. Možno to nie všetci vidia, ale tí, ktorí pracujú v IT oblasti pociťujú veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre svoj biznis. Existuje výrazný nesúlad kvalifikácie absolventov a požiadaviek trhu práce, ako aj problém v naplnení potenciálnych pracovných miest IT zamestnávateľov.

 

Aké má projekt fázy a čo sa vám už podarilo realizovať?

Projekt je rozdelený do troch hlavných fáz: analytická fáza, fáza návrhu stratégie a fáza návrhu implementačných opatrení. V rámci prvej, analytickej fázy, sme zistili zaujímavé údaje, ktoré by sme radi komunikovali a to hlavne tým, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom smerovaní. Uvediem zopár zaujímavých čísel:

 • V súčasnosti na trhu práce približne 63 % stredoškolských a 53 % vysokoškolských absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali.
 • Sedem z desiatich najžiadanejších zamestnaní v Košickom regióne je práve z oblasti IT.
 • V oblasti IT je na 1 300 ponúk v regióne k dispozícii okolo 600 stredoškolských absolventov odborov, ktoré sú priamo relevantné pre IT (z toho viac ako polovica pokračuje v štúdiu na niektorej z VŠ).

Ak k tomu pridáme pohľad do budúcna, kde všetky odvetvia budú postupne prechádzať významnými zmenami ovplyvnenými novými technológiami a inováciami, je na mieste sa zamyslieť, aké nové profesie a povolania budú vznikať. Musíme si všetci uvedomiť potrebu permanentného rozširovania a aktualizovania svojich vedomostí a kompetencií tak, aby sa vedeli čo najlepšie naplniť požiadavky a očakávania zamestnávateľov a to nie len IT sektore.

 

Aké závery vyplynuli z analýz? 

Naše závery, ktoré by sme radi komunikovali čo najširšej skupine, môžeme zhrnúť do niekoľkých oblastí: 

a/ TRENDY: vďaka digitalizácii a automatizácii budú všetky odvetvia postupne prechádzať významnými zmenami, pričom to, čo sa zmenilo, je posun od relatívne stabilného k rýchlo sa meniacemu. Budú vznikať nové profesie a povolania, iné budú zanikať. Nevieme zatiaľ ako sa budú technologické zmeny vyvíjať, ale jedna vec je jasná: reakcie na nich musia byť integrované, komplexné, zahŕňajúca všetky zúčastnené strany. 

b/ TRH PRÁCE: Zaujímavým zistením bolo, že pre výkon konkrétneho zamestnania, pozície či povolania v IT je potrebné disponovať zvyčajne niekoľkými potrebnými kvalifikáciami, a to v určitom „správnom mixe“. Moderný trend, a nie len v oblasti IT, smeruje k čoraz väčšiemu prelínaniu jednotlivých typov pracovných pozícií. Pre zamestnanca to znamená dôraz na väčšiu flexibilitu, skôr šírku ako hĺbku zručností a znalostí. 

c/ VZDELÁVANIE: Vzdelávanie musí zodpovedať požiadavkám trhu práce a zároveň musí zohľadňovať špecifiká regiónu. Najväčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie tvoria stredoškolsky odborne vzdelaní ľudia. Potvrdilo sa, že nie je dostatočné prepojenie systému vzdelávania s potrebami trhu práce. Na stredných odborných školách sa často nevyučujú zamestnávateľmi požadované odbory, alebo sa vyučujú, ale spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, resp. ide o kombináciu oboch príčin. Veľmi nepriaznivé čísla sú aj v oblasti celoživotného vzdelávania, kde je zapojených menej ako 3% obyvateľov, pričom priemer v EÚ je viac ako 9%.

d/ FIRMY: Prognóza vývoja na trhu práce pre Košický kraj očakáva, že v období 2019-2024 bude potrebných približne 55 tisíc ďalších pracovníkov. Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl, pričom približne 14 tisíc z nich budú práve špecialisti. Trh práce bude každoročne potrebovať viac absolventov stredných škôl, ako ich reálne na trh práce prichádza. Pri vysokoškolských pozíciách sa nedostatok pracovných síl prejavuje práve v oblasti IT. 

e/ REGIONÁLNY POTENCIÁL: Analýza ukázala, že IT sektor predstavuje cca 8 % zamestnanej pracovnej sily v regióne, čo je po Bratislave druhé najvýznamnejšie číslo na Slovensku. Ďalší rast bude úzko súvisieť s tým, či bude dostupná kvalifikovaná pracovná sila. Dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v odvetví IT v Košickom regióne je veľmi veľký, a už vyčerpal dostupné zdroje a limituje sa tak ďalší rozvoj regiónu.

 

Čo plánujete urobiť so získanými dátami? 

V rámci projektu sme doteraz pripravili analytické materiály, ktoré popisujú situáciu v regióne. Na nich nadväzuje príprava stratégie a implementačných opatrení pre cieľové skupiny (Mesto Košice, Košický samosprávny kraj a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Košice). Je potrebné stanoviť si ciele, vypracovať postupy a navrhnúť aktivity na regionálnej úrovni, komplexne zahŕňajúce všetkých aktérov.

Implementačné opatrenia budeme smerovať na štyri oblasti:

 • SAMOSPRÁVA: vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu.
 • ŠKOLSTVO: zmenu systému vzdelávania na školách v regióne, vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov
 • TRH PRÁCE: vytvorenie atraktívneho a konkurencieschopného regiónu, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými.
 • FIRMY: je potrebná zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, najmä s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu.

 

Zuzana Fedáková, projektová manažérka projektu LearnIT.ke (TyPlusIT)

 Aké čiastkové aktivity plánujete v najbližšom období realizovať? 

Ako kľúčové vidíme:

 • Vytvorenie priestoru pre efektívne spájanie verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií, podnikateľského sektora, klastrov a ďalších kľúčových hráčov v regióne.
 • Budovanie partnerstiev a platforiem s cieľom synergie všetkých zainteresovaných hráčov.
 • Podporenie a zosúladenie rôznorodých aktivít v prospech prípravy pracovnej sily pre IT sektor.
 • Vytvorenia regionálnych fondov zameraných na podporu IT potenciálu, ktorý Košický región má.
 • Zefektívnenie poskytovanie kariérneho poradenstva a ovplyvnenie postojov žiakov ako aj rodičov v prospech výberu povolania v IT odvetví.
 • Podpora starostlivosti o žiakov na školských aj mimoškolských aktivitách, v spolupráci s ich budúcimi zamestnávateľmi a rodičmi.
 • Vytvorenie systému na pravidelnú podporu špecializovaného vzdelávania pre IT učiteľov.
 • Aktívne zapájanie IT firiem do vzdelávacieho procesu v regióne a mnoho ďalších.

Toto je len výber z aktivít, na ktorých práve pracujeme. Musíme si uvedomiť, že digitalizácia dáva ohromnú príležitosť pre inovácie a vytvorenie zdrojov pre spoločenský blahobyt. Tieto myšlienky by mali byť presadzované verejnými a hospodárskymi lídrami regiónu, k čomu by pripravená stratégia mala napomôcť. Košický kraj by mohol začať budovať svoju vlastnú digitálnu identitu, kde by sa do tohto procesu mohlo intenzívne zapojiť práve rozrastajúce sa IT odvetvie. Myšlienky je potrebné prezentovať predovšetkým rodičom, žiakom a študentom, ako príležitosť zostať žiť a pracovať v regióne.

 Ďakujeme Zuzane za rozhovor. Ak vás oblasť, ktorej sa projekt LearnIT (TyPlusIT) a Občianske združenie Sapiente venuje, viac informácií nájdete na stránke www.typlusit.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

www.esf.gov.sk | www.opevs.sk

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest