Košická akadémia softvérového vývoja: správna cesta pripraviť študentov pre prax

Od nového školského roka združenie Košice IT Valley v spolupráci s partnermi (Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Visma Slovakia) a Súkromnou strednou odbornou školou na Dneperskej ulici v Košiciach prináša unikátne bezplatné trojročné štúdium, ktoré je zamerané na softvérový vývoj – Košickú akadémiu softvérového vývoja. Základom vzdelávacieho programu je poskytnúť každému študentovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti vývoja softvéru, rozvoja komunikácie v anglickom jazyku a tímovej práce – ako dôležitých predpokladov uplatnenia sa v IT sektore na pozíciách ako tester alebo programátor (vývojár).

Pri príležitosti otvorenia Košickej akadémie softvérového vývoja a zároveň štartu jej prvého školského roka sme oslovili jedného z autorov projektu, riaditeľa Súkromnej SOŠ na Dneperskej ul. RNDr. Dušana Bosáka, aby nám priblížil, ako prebehla príprava projektu a v čom je akadémia unikátna.

Druhého septembra ste v priestoroch Súkromnej SOŠ na Dneperskej ulici v Košiciach otvorili Košickú akadémiu softvérového vývoja a spustili jej prvý školský rok. Predpokladáme, že za naštartovaním projektu bolo mnoho práce. Kedy a kde sa zrodila myšlienka tohoto projektu? 

Rád by som sa vrátil trochu do minulosti, konkrétne do roku 2014, kedy sme pripravovali vývojárov aj administrátorov, ale zistili sme, že absolvent nenájde plné uplatnenie ani ako jeden ani ako druhý. Preto sme sa rozhodli pre zmenu, ktorá sa nakoniec ukázala ako veľmi prospešná. So spoločnosťou GlobalLogic Slovakia sme dohodli na spolupráci v oblasti pomaturitného štúdia. Zastarané kurikulum sme spoločne s programátormi zo spoločnosti prekopali a vypracovali úplne nové obsahy. Po piatich rokoch máme výborné výsledky. Hlavne nás teší fakt, že absolventi, vývojári, sa dokážu výborne uplatniť v praxi, čo znamená, že je po nich na trhu práce vysoký záujem. Dokonca sa ukázalo, že by o týchto našich študentov mali záujem aj ďalšie košické IT spoločnosti. A práve tento záujem bol základom pre rozšírenie pôvodného konceptu a pre zapojenie a komunikáciu s ďalšími partnermi. 

Ako teda prebiehala príprava akadémie?

Záujem o spoluprácu prejavili ďalšie 3 spoločnosti, konkrétne Visma Slovakia, Deutsche Telekom IT Solutions a Fpt Slovakia. Aby komunikácia medzi školou a firmami prebiehala plynulo, oslovili sme s projektom združenie Košice IT Valley, aby sa takpovediac zhostilo úlohy komunikačného kanála. Okrem toho bolo potrebné zapracovať aj požiadavky nových partnerov. Našťastie to prebehlo veľmi hladko, pracovné tímy sa v priebehu leta niekoľkokrát stretli a upravili kurikulum tak, aby všetci zúčastnení partneri boli spokojní.

V čom je štúdium špecifické a líši sa od tradičného systému duálneho vzdelávania? 

Určitým problémom duálneho vzdelávania je pomerne rozsiahla administrácia v pozadí celého systému. Najväčšou prekážkou je však jeho nedostatočná flexibilita. IT prostredie sa dynamicky rozvíja každý rok a preto je nutné kurikulum upravovať dynamicky v čase. Práve táto voľnosť a schopnosť zmeny a prispôsobenia je pre IT firmy kľúčová. Zjednodušene povedané, ak vystane potreba urobiť zmenu v kurikulu (napr. príchod novej technológie), sadneme si a zmenu urobíme v podstate „na počkanie”. Zároveň spomeniem aj fakt, že napriek tomu, že sme súkromnou školou, toto trojročné štúdium programovania je pre študentov, vďaka podpore partnerov, bezplatné.

Na čo sa bude počas troch rokoch klásť dôraz, na aké technológie sa výučba zameriava? 

Dôraz je kladený na oblasť programovania. Druhým dôležitým okruhom sú webové aplikácie a tretím je operačný systém Android.

RNDr. Dušan Bosák v jeho riaditeľskej pracovni

Má absolvent štúdia Košickej akadémie softvérového vývoja automaticky garantované miesto v jednej zo spomenutých IT firiem, alebo sa bude musieť o miesto uchádzať bežným pracovným pohovorom? 

Formálne to nie nijako garantované. Ale naša skúsenosť z predošlých piatich rokov je, že absolventi nemali mať žiaden problém sa ihneď po ukončení štúdia zamestnať, či už v spomínanej spoločnosti GlobalLogic Slovakia, alebo niekde inde. 

Študenti akadémie majú možnosť nastúpiť do jednej zo štyroch firiem zapojených do projektu (Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Visma Slovakia) alebo niekde inde. Keďže absolvujú väčšiu časť štúdia priamo vo spomenutých firmách, tieto majú dostatočný čas a priestor na to, aby zistili, či ten ktorý študent má predpoklady na to, aby okamžite nastúpil do firmy. Rozsiahla prax vo firme je výhodou aj pre študentov, ktorí mimo iného spoznajú firemnú kultúru a silné stránky tej ktorej spoločnosti. 

Aká je dlhodobá vízia a plány tejto Košickej akadémie softvérového vývoja?

Tento rok sme prijali rekordný počet prvákov na toto štúdium v počte 26 študentov. Mali sme viac ako 40 záujemcov, čo nás veľmi milo prekvapilo. Mohli sme si teda vyberať a z prijatých študentov je napríklad iba jeden, ktorý končil maturitnou skúškou v minulom školskom roku. Ostatní sú absolventi, ktorí ukončili štúdium dávnejšie. Ukazuje sa teda, že priestor pre tento program pomaturitného štúdia na trhu je. Radi by sme tieto počty aj v budúcnosti minimálne udržali resp. podľa možností a dopytu navýšili.

Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 prípravu projektu, resp. ovplyvní nejako súčasná situácia začiatok, prípadne priebeh nového školského roka? 

Samotnú prípravu akadémie pandémia príliš neovplyvnila. Z pohľadu školského roka má pandémia taký vplyv, že tretiaci pomaturitného štúdia praxujúci v spoločnosti GlobalLogic, mali byť od septembra na praxi priamo u nich. Keďže má spoločnosť GlobalLogic, nariadenú prácu z domu minimálne do decembra, budú takto fungovať aj naši študenti. Na druhej strane prváci akadémie a druháci nastúpili riadne do školských lavíc. Čo bude ďalej, uvidíme. Verím, že pri dodržaní všetkých nariadených pravidiel sa nám podarí úspešne zvládnuť aj tento neľahký školský rok.

Riaditeľovi Súkromnej SOŠ na Dneperskej ulici v Košiciach, pánovi Dušanovi Bosákovi ďakujeme za rozhovor. V novom školskom roku prajeme mnoho šikovných študentov a samozrejme, v aktuálnej situácii aj veľa zdravia.

Viac informácii o štúdiu programovania nájdete na https://kosickaakademia.sk.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest