Projekt LearnIT.ke

Projekt LearnIT.ke

Občianske združenie Sapiente sa zameriava na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva a týmto chce prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti celoživotného vzdelávania sme v roku 2017 identifikovali niekoľko závažných zistení v regióne:

 1. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne
 2. Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora
 3. Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce
 4. Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore

Ako riešenie týchto problémových oblastí sme videli spoločné smerovanie regionálnych aktérov a vytvorenie efektívnych procesov vo verejnej správe (VS), ktoré zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne Košického kraja a osobitne Košíc. Tak vznikol v roku 2018 projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“. V projekte sme si kládli za cieľ:

 • Podporiť zefektívnenie verejnej správy.
 • Riešiť problém absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja.
 • Prepojiť, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne (verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie).

V rámci projektu sme v rokoch 2019 až 2020 pripravili:

 • analytické materiály zamerané na celoživotné vzdelávanie, regionálny trh práce ako aj analýza požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore. Tiež sme sa zamerali aj na existujúce verejné politiky a aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne a prognózovanie vývoja regionálneho IT sektora v Košickom kraji.
 • strategický materiál popisujúci vytvorenie efektívnych procesov a nástrojov v regióne, ktoré zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne Košického kraja a osobitne Košíc. Navrhovaná stratégia ide ďalej a rieši problematiku ako využiť trend nadchádzajúcej digitalizácie (digitálnej transformácie ekonomiky), v kombinácii s rozvojom inovácií, pre rast konkurencieschopnosti a trvalú udržateľnosť nášho regiónu. Stratégia obsahuje 5 strategických kategórií, 27 špecifických cieľov a 76 kľúčových výstupov. Súčasťou materiálu sú aj strategické scenáre ako cieľové predstavy možného vývoja regiónu východného Slovenska vzhľadom na IT sektor (v stratégii sa pracuje s piatimi scenármi).
 • implementačné odporúčania zahrňujú návrhy na konkrétne aktivity vychádzajúce z navrhnutej stratégie. Spolu sme navrhli 44 rôznych komplexných aktivít. Odporúčania sme prispôsobili pre Košický samosprávny kraj, Mesto Košice a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Košice. Aktivity sme sa rozhodli zamerať prevažne na oblasti ako prijatie konceptu digitalizácie, jej propagáciu a osvetu, budovanie partnerstiev a sieťovanie hlavných hráčov v regióne, podporu inovácií, zlepšenie systému riadenia a rozhodovania vo verejnej práve a vzdelávanie a rozvoj potrebných kompetencií obyvateľov v regióne.

Sme si vedomí, že samotná stratégia nebude stačiť a že izolované akokoľvek dobre mienené opatrenia, či verejného alebo súkromného sektora, sa minú účinkom. Bez inštitucionalizácie verejno-súkromných partnerstiev a ich viac-zdrojového financovania z verejných a súkromných zdrojov, bez vytvorenia regionálnych fondov zameraných na vytváranie priaznivého prostredia pre rast regionálnych ekonomík a bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý v sebe má IT odvetvie v Košickom kraji, nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje.

 

Partnerstvá

Dôležitým prvkom projektu sú vytvorené multisektorové partnerstvá. Ich zmyslom bolo prepojiť subjekty z rôznych sektorov a umožniť im vzájomnú komunikáciu a kooperáciu. Podarilo sa nám prepojiť firemný sektor so vzdelávacími inštitúciami a neziskovým sektorom. Celkovo sme v rámci projektu iniciovali vznik 6 partnerstiev, do ktorých sa zapojili tieto subjekty:

 

Komunikačná kampaň TyPlusIT

Súčasťou projektu bola komunikačná kampaň TyPlusIT, založená na komunikácii cez sociálne média a PR články, aby mohla byť problematika projektu a pripravované návrhy vhodne komunikované aktérom a médiám. Pripravili sme sériu okrúhlych stolov a workshopov, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu rôznych prierezových informácií z oblastí edukácie, rozvoja zručností žiakov, alebo zamestnancov firiem. Zámerom bolo priniesť zmysluplnú diskusiu potrebnú pre prípravu stratégie pre rozvoj trhu práce pre oblasť IT v košickom regióne. Prezentujúci boli aktéri z regiónu, z radov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a neziskového sektora. TyPlusIT bola prezentovaná nielen na sociálnych sieťach, ale aj v médiách (Živé.sk, EurActiv, Košice Dnes, Korzár SME, IndexMAG). V rámci kampane sme realizovali sériu workshopov TyPlusIT online akadémie.

Problematiku projektu sme tiež prezentovali v podobe odborných článkov na medzinárodných konferenciách ako ICETA a DidInfo.

Prehľad realizovanej publicity je na stránke: learnitke.sapiente.sk

 

Projektové výstupy

Podmienky použitia projektových výstupov (licencia)

Na výstupy projektu ako dielo (dokumenty uvedené v časti Pripravené materiály, vyššie) sa vzťahuje licencia CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs) a, pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ich:

 • šíriť (rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte),
 • upraviť (pozmeňovať, meniť, využiť pôvodné dielo pre akýkoľvek účel, aj komerčný),

za týchto podmienok:

 • uviesť pôvod (povinnosť uviesť údaje o autorovi, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť vykonané zmeny. To je možné dosiahnuť akýmkoľvek rozumným spôsobom, nie však spôsobom, ktorý by naznačoval, že poskytovateľ licencie schvaľuje, alebo podporuje spôsob použitia diela),
 • zachovať licenciu (pokiaľ je toto dielo upravené, pozmenené, alebo bude na neho nadväzované, odvodené dielo musí byť šírené pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo),
 • žiadne ďalšie obmedzenia (nie je možné použiť žiadne právne obmedzenia, alebo účinné technické prostriedky, ktorý obmedzovali ostatných v možnostiach poskytnutých touto licenciou).

Ako uviesť autora:

 • Autora je potrebné uviesť v tvare: “Zdroj: OZ Sapiente, learnitke.sapiente.sk

Tieto podmienky vychádzajú z licencie CC BY-SA 4.0 a sú doplnené o časť “Ako uviesť autora”.

 

Sprístupnenie editovateľnej verzie výstupov

Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj ich editovateľnú verziu vo formáte Microsoft Word. Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.

Podmienky použitia (licencia)

Na výstupy projektu ako dielo (dokumenty uvedené v časti Pripravené materiály, vyššie) sa vzťahuje licencia CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs) a, pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ich:

 • šíriť (rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte),
 • upraviť (pozmeňovať, meniť, využiť pôvodné dielo pre akýkoľvek účel, aj komerčný),

za týchto podmienok:

 • uviesť pôvod (povinnosť uviesť údaje o autorovi, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť vykonané zmeny. To je možné dosiahnuť akýmkoľvek rozumným spôsobom, nie však spôsobom, ktorý by naznačoval, že poskytovateľ licencie schvaľuje, alebo podporuje spôsob použitia diela),
 • zachovať licenciu (pokiaľ je toto dielo upravené, pozmenené, alebo bude na neho nadväzované, odvodené dielo musí byť šírené pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo),
 • žiadne ďalšie obmedzenia (nie je možné použiť žiadne právne obmedzenia, alebo účinné technické prostriedky, ktorý obmedzovali ostatných v možnostiach poskytnutých touto licenciou).

Ako uviesť autora:

 • Autora je potrebné uviesť v tvare: “Zdroj: OZ Sapiente, learnitke.sapiente.sk

Tieto podmienky vychádzajú z licencie CC BY-SA 4.0 a sú doplnené o časť “Ako uviesť autora”.

 

Sprístupnenie editovateľnej verzie výstupov

Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj ich editovateľnú verziu vo formáte Microsoft Word. Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.