Projekt LearnIT.ke

Projekt LearnIT.ke

Občianske združenie Sapiente sa zameriava na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva a týmto chce prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti celoživotného vzdelávania sme identifikovali niekoľko závažných zistení v regióne:

 1. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne
 2. Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora
 3. Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce
 4. Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore

Ako riešenie týchto problémových oblastí sme videli spoločné smerovanie regionálnych aktérov a vytvorenie efektívnych procesov vo verejnej správe (VS), ktoré zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne Košického kraja a osobitne Košíc. Tak vznikol projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“. V projekte si kladieme za cieľ

 • Podporiť zefektívnenie verejnej správy.
 • Riešiť problém absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja.
 • Prepojiť, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne (verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie).

V rámci projektu sme doteraz pripravili analytické materiály zamerané na celoživotné vzdelávanie, regionálny trh práce ako aj analýza požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore. Tiež sme sa zamerali aj na existujúce verejné politiky a aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne a prognózovanie vývoja regionálneho IT sektora v Košickom kraji.

Na tieto analýzy nadväzuje príprava stratégie a implementačných opatrení pre cieľové skupiny (Mesto Košice, Košický samosprávny kraj a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Košice).

Sme si vedomí, že samotná stratégia nebude stačiť a že izolované akokoľvek dobre mienené opatrenia, či verejného alebo súkromného sektora, sa minú účinkom. Bez inštitucionalizácie verejno-súkromných partnerstiev a ich viac-zdrojového financovania z verejných a súkromných zdrojov, bez vytvorenia regionálnych fondov zameraných na vytváranie priaznivého prostredia pre rast regionálnych ekonomík a bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý v sebe má odvetvie IKT v Košickom kraji, nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje.

 

Základné údaje o projekte

 • Názov projektu: Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Kód projektu: 314011L929
 • Operačný program: Efektívna verejná správa
 • Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2
 • Celková výška rozpočtu: 372 620 €
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 354 877 €
 • Horizont realizácie: máj 2018 až marec 2021 (27 mesiacov)

 

Cieľové skupiny:

 • inštitúcie verejného sektora (najmä mesto Košice a Košický samosprávny kraj)
 • inštitúcie na trhu práce (najmä Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • zamestnávatelia z IT sektora (vrátane regionálnych profesijných združení)
 • vzdelávacie inštitúcie

 

Priebeh realizácie projektu

Celková realizácia projektu bude prebiehať v troch hlavných etapách odborných činností a v jednej etape koordinácie projektu.

 • Etapa 1.1: Analýza a hodnotenie súčasného stavu (boli vytvorené 4 analýzy a 1 prognóza) – ukončená
 • Etapa 1.2: Návrh riešenia (vytvorenie strategického rámca obsahujúci verejnú stratégiu a sadu implementačných návrhov a opatrení – prebieha.
 • Etapa 1.3: Aktivity multisektorovej platformy za účelom podpory partnerstva a spolupráce verejnej správy s ekonomickými partnermi (zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami) a MNO (neziskovými vzdelávacími inštitúciami) – prebieha.
Close Menu