Quo vadis, košické Silicon Valley?

Pred viac ako desiatimi rokmi v Košiciach pracovalo v oblasti IKT (Informačné a komunikačné technológie) niekoľko desiatok zamestnancov. Situácia sa vytvorením pobočiek medzinárodných IT firiem a domácich spoločností výrazne zmenila. Dôležitým míľnikom bol príchod spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (pôvodne T-Systems Slovakia), ktorá v súčasnosti zamestnáva takmer štyri tisícky zamestnancov. Bol to silný impulz a dôkaz pre ďalších „hráčov” z IT, že aglomerácia Košíc a Prešova má solídny potenciál pre rast. 

Výsledkom je súčasná situácia, keď na tomto lokálnom trhu pôsobí niekoľko IT firiem (Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Fpt Slovakia, Ness, GlobalLogic Slovakia, Visma Slovakia, Syntax Systems Slovakia, Cancom, Diebold Nixdorf atď, niekoľko centier zdieľaných služieb – AT&T, Holcim LaFarge a niekoľko menších vývojárskych spoločností ako Vacuumlabs, Hotovo a pod. Najnovšie rozbehla svoju činnosť aj štátna IT firma Slovensko IT. Keď to zrátame, tri desiatky spoločností a trinásť tisíc zamestnancov. Dalo by sa povedať – výborná bilancia a úspešný príbeh. 

Avšak ako sa hovorí, že každý úspech tri dni trvá, aj košické Silicon Valley postupne naráža na svoje limity. Najvýznamnejší je v oblasti dostupnosti kvalifikovaných ľudských zdrojov. Posledné roky totiž IT firmy poukazujú na fakt, že ich rast je limitovaný práve nedostatkom kvalitných pracovníkov. Ako tento stav zmeniť, keď ponuka pracovných pozícií výrazne prevažuje počet schopných kandidátov? Neskončí to nakoniec odchodom firiem na iné lokality s potenciálom väčšieho a rýchlejšieho rozvoja? Čo je potrebné spraviť preto, aby tento scenár nenastal? 

V našom projekte „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ sme hľadali odpovede práve na tieto otázky. Predpokladom na fundované definovanie problému bola dôkladná analýza nie len pracovného trhu, ale aj oblasti vzdelávania a verejného sektora. Prognózy vývoja sme konzultovali s odborníkmi z odvetvia ako aj zo samosprávy. 

Cassovar Business Center, v ktorej sídli spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Výsledky z analýzy pracovného trhu môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov: lokálny trh práce v segmente IT má už iba minimálny potenciál na rast, keďže dopyt po absolventoch technických smerov je enormný a lokálne zdroje ho nemôžu uspokojiť. Na otvorené pozície z oblasti IT reflektuje stále nižšie percento vhodných a dostatočne kvalifikačne pripravených uchádzačov. Ich požiadavky neustále rastú, čo roztáča platovú inflačnú špirálu, čo je pre zamestnancov pozitívne, ale pre ich zamestnávateľov už menej. Ak pracovný trh nebude vedieť uspokojiť potreby zamestnávateľov, tí s najväčšou pravdepodobnosťou budú hľadať iné cesty. 

Analýza školských inštitúcií poukázala na protichodné fakty: prvým je pozitívny trend, ktorý poukazuje na to, že viacero stredných a vysokých škôl v našom kraji dokázalo pomerne flexibilne reagovať na zvýšený dopyt zo strany firiem po IT resp. technických absolventoch. Na strane druhej je tu fakt, že ich celkový počet sa síce posledné roky zvyšuje, ale výrazne zaostáva za počtom, ktorý košické IT firmy potrebujú a ktorý by vedeli košické IT firmy absorbovať.

Pri analýze IT zamestnávateľov sme identifikovali nemenej dôležitý fakt, že bude nevyhnutné prepojiť vzdelávací systém s praxou. Absolventi škôl by mali disponovať zvyčajne niekoľkými potrebnými kvalifikáciami, a to v určitom „správnom mixe“ (či už odbornými ako aj osobnostnými).

Lokálne samosprávy, ako to už na Slovensku býva zvykom, ťahajú v tomto pomyselnom vzťahu (zamestnávatelia – školy – trh práce – samospráva), za kratší koniec. Je to dané hlavne faktom, že ich kompetencie sú na implementovanie zásadných zmien obmedzené. Analýza verejných stratégií ukázala, že absentuje ucelená stratégia pre rozvoj IT na regionálnej úrovni, taká, ktorá by zahŕňala všetkých aktérov v tejto oblasti. 

Zuzana Fedáková, projektová manažérka projektu LearnIT.ke (TyPlusIT)

IT spoločnosti v regióne sú odkázané do určitej miery suplovať školy, samosprávy a štát (úrady práce). S potešením konštatujeme, že v tomto smere robia v rámci svojich kapacitných možností dobrú prácu. Konkrétnych príkladov je niekoľko. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions už niekoľko rokov úzko spolupracuje so SPŠ elektrotechnickou v Košiciach. Spoločnosť GlogalLogic so SSOŠ na Dneperskej ul. (Akadémia Sovy), spoločnosť Syntax Systems Slovakia so Súkromným gymnáziom Katkin Park a najnovšou iniciatívou je založenie Košickej Akadémie softvérového vývoja, ktorá dokonca spojila štyri IT spoločnosti pôsobiace v Košiciach (Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Visma Slovakia). 

A práve cesta spájania a budovania efektívneho ekosystému je odpoveďou, ako čeliť novým technologickým a IT výzvam. Potenciál tohoto segmentu je obrovský. Väčšinu spoločností vo výrobnej, obchodnej sfére, služieb čaká digitalizácia firemných procesov. Skôr, či neskôr, budú ňou musieť prejsť aj ďalšie inštitúcie (nemocnice, knižnice, úrady práce a pod.) a samozrejme, aj samosprávy. Tento trend je nezvratný. Práve digitalizácia ekonomiky nášho regiónu by mohla byť v budúcnosti nástrojom udržania jeho hospodárskej konkurencieschopnosti a rastu. To sa nedá zabezpečiť bez ľudských zdrojov, ktoré budú disponovať digitálnymi a IT kompetenciami. O prácu sa teda IT firmy a ich zamestnanci nemusia báť. Otázkou však ostáva, či túto prácu v budúcnosti budú naďalej vykonávať zamestnanci košických IT firiem alebo spoločnosti uprednostnia lacnejšiu pracovnú silu zo zahraničia.

Náš projekt sa v ďalšom práve na základe vyššie spomenutých faktov zameral na vypracovanie stratégie vzdelávania podpory rozvoja pracovnej sily pre oblasť IT pre Košický kraj. Stratégia zahŕňa niekoľko kľúčových implementačných opatrení, ktoré je potrebné vykonať vo všetkých pojednávaných oblastiach – vzdelávanie, trh práce, samospráva a IT firmy tak, aby si košické Silicon Valley písalo aj v nasledujúcich rokoch úspešný príbeh. Spoločným menovateľom, ako byť úspešný v rámci celosvetovej konkurencie, je zvyšovanie odborného vzdelania zamestnancov, práca na projektoch s vysokou pridanou hodnotou a zastavenie, alebo aspoň utlmenie odlivu šikovných mladých ľudí z nášho regiónu. Sú to náročné, avšak nie nesplniteľné výzvy. 

Výsledok sa dostaví, ale predpokladom na to je spolupráca, hľadanie spoločných prienikov a konštruktívnych riešení, ktorých výsledkom bude atraktívne mesto a kraj, v ktorom nájdu zamestnávatelia aj naďalej potenciál pre svoj rast, ich zamestnanci stabilné a atraktívne uplatnenie, študenti priestor na realizáciu a samosprávy partnerov, ktorí im dokážu aktívne pomáhať v ich nadchádzajúcom procese digitalizácie. Vyhrňme si ruky priatelia, nesmieme totiž zaspať na vavrínoch. 

Viac informácií o našom projekte prinášame na našej webovej stránke www.typlusit.sk, kde nájdete všetko dôležité o tom, ako a čo robiť pre to, aby sme aj o 20-30 rokov mali v Košiciach a okolí zdravú IT komunitu, ktorá dokáže prilákať ďalších potenciálnych investorov z tejto oblasti, a ktorej súčasťou budú progresívne IT spoločnosti a konkurencieschopní IT pracovníci.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest