Školstvo plus IT

Našou snahou je podporiť zmenu systému vzdelávania na školách v regióne so zameraním na rozvoj zručností žiakov, kritického myslenia a postojov uplatniteľných v ďalšom živote s cieľom lepšie ich nasmerovať na IT odvetvie, ako aj podpora učiteľov pripravujúcich žiakov pre toto odvetvie. Je potrebné pripraviť región na blížiacu sa digitalizáciu a nové trendy a zmeny. Je preto potrebné zmeniť prístup ku vzdelávaniu, ktoré musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov do praktického vyučovania, tak, aby sme čo najlepšie prepojili potreby trhu práce a dopyt na regionálnej úrovni.

V rámci projektu „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ sme pripravili analytické materiály popisujúce problematiku školstva a IT vzdelávania v Košickom regióne

Close Menu