Úspešné sa nám darí rozširovať partnerskú sieť

Projekt TyPlusIT v týchto týždňoch speje do jeho finálnej fázy. Po analytickej časti finišujeme s finalizáciou verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja. Okrem tejto hlavnej aktivity je projektovým zámerom budovať regionálnu sieť partnerov, ktorí budú môcť v ďalšom období aktívne participovať na aktivitách spojených s rozvojom IT segmentu v našom regióne. Teší nás, že sa nám túto sieť darí úspešne rozširovať o ďalšie inštitúcie. Najnovším počinom je podpísanie spolupráce medzi Strednou odbornou školou informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach a vzdelávacou inštitúciou ELCT, s.r.o.. Podarilo sa nám v tomto predvianočnom období osloviť pani Elenu Tibenskú, riaditeľku SOŠ IT, a tá nám ochotne zodpovedala na niekoľko otázok:

Čim je podľa vášho názoru SOŠ IT špecifická a ako sa Vám postupne podarilo etablovať medzi top stredné školy v Košiciach so zameraním na informačné technológie?

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju si naša škola udržiava dostatočný záujem žiakov o štúdium. Kvalitné vzdelávanie v IT nie je možné bez dostatočne motivovaných a zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní sa neustále vzdelávať. V kolektíve máme veľa mladých kolegov, čo vnímame pozitívne. 

Zároveň vedenie školy umožňuje a iniciuje učiteľom zúčastňovať sa rôznych konferencií, workshopov, školení a kurzov v oblastiach IT, konkrétne v oblastiach počítačových sietí, programovania, kybernetickej bezpečnosti a internet vecí (IoT).

Dôležitou podmienkou je aj komunikácia s regionálnymi IT firmami. Na základe tejto komunikácie škola pružne reaguje na aktuálne požiadavky zamestnávateľov zavádzaním nových študijných odborov. V školskom roku 2020/2021 sme ako jediná škola v regióne začali experimentálne overovať tri študijné odbory – Inteligentné systémy, Programovanie digitálnych technológií, Správca inteligentných a digitálnych systémov. 

Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ IT

Zmenili ste názov na SOŠ IT. Prečo? Čo s tým súvisí resp. čo z toho v ďalšom vyplýva? 

Naša škola v priebehu rokov prešla určitým vývojom. Rýchly rozvoj informačných technológií vo všetkých odvetviach a náš záujem vzdelávať mladých ľudí v oblasti IKT priviedol školu ku zmene jej odborného zamerania. Prelomovým bol rok 2007, keď sa škola stala lokálnou Cisco akadémiou podpísaním zmluvy s Regionálnou Cisco akadémiou pri TU v Košiciach.

Od septembra 2009 sme ako jedni z prvých zriadili pri našej škole Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie. Úlohou Centra je poskytnúť vzdelávanie v oblasti IT nielen žiakom SOŠ, ale aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagogickým pracovníkom, ako aj zamestnancom firiem v regióne.

Zmenou názvu školy sme dali jednoznačne najavo profiláciu školy. Zároveň pre žiakov, ktorí sa v budúcnosti chcú uplatniť v IT sme správnou voľbou.

 Ako sa vyvíjala výučba IT na škole a ako je tomu v súčasnosti v čase dištančného štúdia?

Začínali sme s výučbou v oblasti počítačových sietí a počítačovej grafiky. Pre zabezpečenie výučby v týchto oblastiach sme zriadili niekoľko IT laboratórií. Postupným vývojom sme dospeli k rozšíreniu výučby v oblasti programovania a internetu vecí i kybernetickej bezpečnosti. V súvislosti s tým sme navýšili počet kvalitne vybavených IT laboratórií na súčasných 22 laboratórií. Vzhľadom ku kvalitnému technickému vybaveniu školy a digitálnym zručnostiam učiteľov ale aj žiakov, prechod na dištančné vyučovanie bol pre nás bezproblémový. Samozrejme dištančné vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť prezenčnú formu výučby. 

Spolupracujete s niektorými z IT firiem v Košiciach? Ak áno, ako to prebieha, na čom je partnerstvo postavené?

Štúdium v našej škole sa stáva atraktívnym aj vďaka spolupráci so zamestnávateľmi v našom regióne. Zo známych IT firiem sú to AT&T, Deutsche Telekom IT Solutions (bývalý T-Systems), Diebold Nixdorf, Ness, eMsec alebo FPT Slovakia. Spolupráca spočíva v týchto oblastiach: zabezpečenie odbornej praxe, spolupráca pri organizovaní dní otvorených dverí a iných akciách zameraných na propagáciu školy, účasť zástupcov firiem pri maturitných skúškach, organizovanie workshopov pre žiakov, spolupráca pri tvorbe a inováciách školských vzdelávacích programov a pri materiálno–technickom vybavení školy. 

Ste aj aktívnym členom v združení Košice IT Valley? Čo vám táto spolupráca prináša? 

Áno, od roku 2012 sme jeho aktívnym členom. Členstvo v tomto združení nám poskytlo predovšetkým získanie kontaktov s poprednými IT firmami, ktoré sú členmi združenia. Učitelia IT odborov sa zúčastňovali workshopov, súťaží a konferencií organizovaných združením.  

Čo pre vás znamená partnerstvo s ELCT?

Spoločnosť ELCT vnímame ako dôležitého partnera pri realizácii celoživotného vzdelávania a vzdelávania našich učiteľov. Pre našu školu je veľkým prínosom uzavretie zmluvy o spolupráci s touto spoločnosťou. Okrem toho sa ELCT podieľalo na zlepšení materiálno – technického vybavenia školy. 

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

Vzhľadom k aktuálnej situácii je pre nás prvoradý návrat žiakov do školy a pokračovanie prezenčnej výučby. Naším cieľom je úspešne overiť experimentálne študijné odbory, s čím súvisí ďalšie vzdelávanie učiteľov v najnovších informačných technológiách. Naďalej by sme chceli rozvíjať spoluprácu s partnermi našej školy a zároveň nadviazať novú spoluprácu, čím intenzívnejšie prepojíme teóriu s praxou. 

Pani riaditeľke ďakujeme za jej ochotu zodpovedať na naše otázky. Držíme celému pedagogickému zboru prsty, či už pri zavádzaní a overovaní nových študijných odborov, taktiež pri ich snahe prinavrátiť prezenčnú výučbu späť do školy. Želáme pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku. Viac informácií o tejto progresívnej škole, sídliacej v Košiciach nájdete na https://www.ostrovskeho.sk a o projekte TyPlusIT na https://www.typlusit.sk. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest